by Shiro

by Shiro

Artwork taken in May 14, 2012

by Shiro