by Shiro

by Shiro

Artwork taken in September 25, 2012

by Shiro