by Shiro

by Shiro

Artwork taken in August 9, 2007

by Shiro